Aktualności
I Ty możesz zostać społecznym opiekunem kotów wolno żyjących
2022-02-18

Czy wiecie, że w naszym mieście mamy 7 domków dla kotów w 6 lokalizacjach, w których karmę dla zwierzaków zostawiają karmiciele społeczni? To obecnie 25 zarejestrowanych osób.

Karmicielem kotów wolno żyjących może zostać osoba fizyczna lub organizacja społeczna zajmująca się ochroną zwierząt, które złożyły wniosek o zarejestrowanie jako karmiciela zgodnie z formularzem nr F-GK/002_1 (dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Biała Podlaska w zakładce „Jak załatwić sprawę” – karty informacyjne i formularze – Gospodarka Komunalna lub stacjonarnie w siedzibie Urzędu). Karmę dla kotów przekazujemy za pośrednictwem schroniska Azyl.

Zobowiązania społecznego karmiciela:
- przeznaczanie przyznanej przez Urząd Miasta karmy wyłącznie do celów dokarmiania kotów wolno żyjących,
- przechowywanie karmy zgodnie z zaleceniami jej producenta,
- wykładanie karmy w stałym miejscu wskazanym we wniosku, o stałej porze, proporcjonalnie do okresu dokarmiania,
- dbanie o porządek w miejscu dokarmiania, usuwanie starej karmy i odchodów oraz zapewnienia zwierzęciu dostępu do wody.

Gdzie znajdują się domki dla kotów?
- ul. Orzechowa 34 (EUREKA),
- ul. Orzechowa 42 (ADMINISTRACJA),
- ul. Piaskowa 2 (POMIĘDZY BLOKAMI),
- ul. Narutowicza (parking) ogrodzenie przy ogródkach działkowych po prawej stronie, 
- ul. Olszowa 1,
- al. 1000-lecia (ogródki działkowe po lewej stronie – 2 domki).
Karmę dla kotów przekazujemy także Fundacji Dom Belli.

Koty bytujące na terenach miejskich, wiejskich oraz na terenach ogrodów działkowych to koty wolno żyjące, których status prawny został unormowany w ustawie z dnia   21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (dalej: u.o.z.). W myśl wspomnianej ustawy – zwierzęta wolno żyjące (dzikie) „to zwierzęta nieudomowione żyjące w warunkach niezależnych   od człowieka". Koty wolno żyjące, stanowią naturalny element ekosystemu. Co istotne, koty wolno żyjące nie są kotami bezdomnymi, lecz zwierzętami dzikimi i zgodnie z art. 21 u.o.z. stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu. Oznacza to, że nie mogą być przeganiane, wyłapywane i wywożone ani przesiedlane   z miejsca w którym bytuje kocia populacja. Również wyłapywanie kotów wolno żyjących   i umieszczanie w schroniskach jest łamaniem prawa i przykładem bezmyślności. Okazjonalne lub stałe dokarmianie takich zwierząt nie zmienia niczego w ich statusie – są to nadal koty wolno żyjące, a fakt korzystania z dokarmiania pomaga im na pewno przetrwać – ale nie powoduje, iż stają się przez to zwierzętami udomowionymi.   Nie należy takich kotów oswajać na siłę i zamykać w celu ich udomowienia. Te zwierzęta kochają swobodę – klatka w schronisku jest dla nich męką, a stały kontakt z człowiekiem – powodem do stresów.

Miasta wykonują swoje ustawowe obowiązki przy pomocy społecznych opiekunów kocich populacji. Prawidłowa opieka nad wolno żyjącymi kotami sprawowana jest w taki sposób, aby koty oprócz schronienia i dokarmiania były również sterylizowane (w celu ograniczania liczebności kocich populacji) i leczone.   Możemy zatem pomóc takim kotom żyć godnie w miejscu ich bytowania – regularnie dokarmiając, sterylizując czy zapewniając schronienie (budka, otwarte piwniczne okienko).

Zasady powołania karmicieli – osób, które zobowiążą się do opiekinad kotami wolno żyjącymi:
- karmicielem kotów wolno żyjących może zostać osoba fizyczna lub organizacja społeczna zajmująca się ochroną zwierząt, które złożyły wniosek o zarejestrowanie jako karmiciela kotów wolno żyjących zgodnie z formularzem nr   F-GK/002_1 (dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Biała Podlaska w zakładce   Jak załatwić sprawę – karty informacyjne i formularze – Gospodarka Komunalna   lub stacjonarnie w siedzibie Urzędu),
- sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami przez karmicieli opiera się wyłącznie na pracy społecznej i jest nieodpłatne,
- weryfikację wniosków przeprowadza pracownik merytoryczny Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- o podjętej decyzji, nie mającej charakteru decyzji administracyjnej, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska powiadamia pisemnie Wnioskodawcę,
- pracownik merytoryczny Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska prowadzi rejestr karmicieli.

Dokarmianie kotów wolno żyjących, w tym zakup karmy i jej wydawanie:
- koty należy dokarmiać w jednym, stałym miejscu o stałej porze,
- miejsce, w którym koty są dokarmiane, powinno znajdować się w miejscu   (np. piwnicy, szopie, komórce, pomieszczeniu gospodarczym, przy ogrodzeniu,   na podwórku itp.), do którego koty mają stały, swobodny dostęp,
- w czystości należy utrzymywać miejsce, w którym koty są dokarmiane oraz miseczki z odpowiednią karmą i wodą,
- jeżeli nie ma możliwości zorganizowania pomieszczenia dla kotów w budynku, zalecane jest ustawienie w zacisznym miejscu tzw. „kociego domku” (np. z tektury, drewna itp.) lub wykonanie zadaszenia, gdzie ustawione zostaną miseczki z jedzeniem i piciem,
- karmiciel powinien również brać czynny udziału w ograniczaniu populacji kotów, których jest opiekunem poprzez wykonanie zabiegu sterylizacji wolno żyjących kotek, którego koszty mogą być pokryte ze środków budżetu m. Biała Podlaska w ramach obowiązującego   Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Biała Podlaska,
- zakupu karmy dokonuje Miasto,
- karma będzie wydawana i wydzielana karmicielowi przez schronisko dla bezdomnych zwierząt przy ul. Olszowej 4 w Białej Podlaskiej,
- ilość wydawanej karmy będzie uzależniona od możliwości finansowych Miasta oraz ilości kotów znajdujących się pod opieką karmiciela,
- karmiciel potwierdza odebranie karmy w protokole zdawczo – odbiorczym przygotowanym przez schronisko dla bezdomnych zwierząt przy ul. Olszowej 4 w Białej Podlaskiej,
- karmiciel może przy wykonywaniu czynności związanych z opieką nad kotami posługiwać się innymi osobami. W tej sytuacji ponosi za nich pełną odpowiedzialność z tytułu skutków ewentualnego niewykonania lub nierzetelnego wykonania obowiązków.

Kontrola wykorzystywania karmy przez karmicieli:
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska może przeprowadzić kontrolę pracy karmicieli lub zlecić jej wykonanie podmiotowi prowadzącemu Schronisko dla bezdomnych zwierząt przy ul. Olszowej 4 w Białej Podlaskiej. Kontroli podlega:
     1. sposób wykorzystania darmowej karmy przekazanej przez Miasto,
     2. warunki, w jakich dokarmiane są koty bezdomne lub koty wolno żyjące.
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska nie ma obowiązku powiadamiania karmiciela o zamiarze i terminie przeprowadzenia kontroli,
- kontrolę przeprowadza się w miejscu wskazanym we wniosku o przyznanie karmy,
- z przeprowadzonej kontroli kontrolujący spisuje notatkę służbową,
- w przypadku potwierdzonego wykorzystywania darmowej karmy w inny sposób niż dokarmianie kotów, zwłaszcza jej marnotrawienie lub sprzedaż, karmiciel zostanie obciążony kosztami jej zakupu i skreślony z rejestru karmicieli bez możliwości ponownego ubiegania się o status karmicieli.

Karmiciel kotów wolno żyjących na terenie Miasta Biała Podlaska zobowiązany   jest powiadamiać pisemnie Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska   o zmianie liczebności kotów objętych jego opieką oraz o każdej zmianie innych danych wskazanych we wniosku o zarejestrowanie jako karmiciela kotów wolno żyjących.

Pozdrawiamy miłośników kotów.
Wolno żyjące czy domowe - wszystkie są wyjątkowe.

Pozostałe artykuły

Ferie w Białej Podlaskiej
2023-01-05

Od 16 stycznia br. dzieci i młodzież z województwa lubelskiego rozpoczynają ferie zimowe.

Kolejny graficzny sukces Piksela
2023-01-04

Z ogromną przyjemnością informujemy, że pięcioro podopiecznych z Pracowni Grafiki Komputerowej „Piksel" z Bialskiego Centrum Kultury, działającej po kierunkiem pani Lilli Wielgan-Michaluk zostało laureatami XI Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego „Mój Anioł" pod patronatem lubelskiego kuratora oświaty i starosty krasnostawskiego.

Prawa konsumentów - zmiana przepisów
2023-01-03

Z dniem 1 stycznia 2023 r. weszły w życie nowe przepisy dla konsumentów. Zmiany wynikają z implementacji trzech unijnych dyrektyw: Omnibus, Towarowej oraz Cyfrowej i dotyczą ustaw: o prawach...

Kolejne sukcesy młodych tancerzy z Dance Academy Studio Biała Podlaska
2022-12-21

Podczas XIX Ogólnopolskiego Mikołajkowego Turnieju Tańca, który odbył się 17 grudnia br. w Kielcach tancerze z Białej Podlaskiej zdobyli 24 cenne puchary i 76 medali.

Kolejny graficzny sukces Piksela
2022-12-06

Znamy już laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Uliczki, kamieniczki, zakamarki" zorganizowanego z okazji 750-lecia miasta Lublińca. Organizatorem konkursu...

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.