Aktualności
Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych w czasie pandemii
2020-04-17

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi ze środków PFRON”.

W ramach Modułu III ww. programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w Polsce zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. Od 20 kwietnia  2020 r. rozpocznie się nabór wniosków dot.  Modułu III programu.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III programu udzielana będzie osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 r. do dnia 4 września 2020 r., możliwość korzystania (prze z  co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni ro boczych) z opieki świadczonej w  placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Adresatami pomocy w ramach Modułu III są:

1.  osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; 2.  dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną oso bę niepełnosprawną, z tym że okres, na  jaki może zostać przyznane świadczenie, nie moż e być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z  mi esięcy, wykazanych we wniosku o  przyznanie świadc zenia w ramach Modułu III, musi  wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce  rehabilitacyjnej przez okres co  najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych. 

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Wsparcie  skierowan e  jest do osób niepełnosprawnych, które są:

1.  uczestnikami  warsztatów terapii zajęciowej; 2.  uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;  3.  podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;  4.  podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;  5.  uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;  6.  pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;  7.  pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej bez wychodzenia z domu przy pomocy portalu SOW PFRON  lub w wersji papierowej stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia

Z systemu SOW można skorzystać, wchodząc na stronę:  sow.pfron.org.pl

Szczegóły, dotyczące realizacji programu znajdują się na stronie  PFRON  pod adresem: 

www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/pomoc-pfron-dla-osob-niepelnosprawnych-w-zwiazku-z-epidemia-koronawirusa/

Informację dotyczącą programu można uzyskać w MOPS pod numerem telefonu: 83 341 64 55

 

Pobierz wniosek o dofinansowanie

 

Pozostałe artykuły

II etap przebudowy ul. Warszawskiej zakończony
2020-10-22

Prezydent Michał Litwiniuk wraz z panem wicewojewodą Robertem Gmitruczukiem, ks. dziekanem Marianem Danilukiem, prezesami realizujących inwestycję firm: Tre-Drom - panem Wiesławem Harasimiukiem i...

Powstanie nowoczesne bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Narutowicza
2020-10-22

Już wkrótce rozpoczęta zostanie realizacja kolejnej inwestycji poprawiającej bezpieczeństwo pieszych i w ruchu drogowym. Powstanie bezpieczne, aktywne, nowoczesne przejście dla pieszych na...

Otwarcie Muzeum Południowego Podlasia po modernizacji
2020-10-22

Od 23 października możemy podziwiać ekspozycje w Muzeum Południowego Podlasia w zupełnie nowej odsłonie i w niezwykłych wnętrzach zmodernizowanych sal znajdujących się w tzw. szyi wieży bramnej,...

Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej
2020-10-16

Tegoroczne miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w Zespole Szkół Zawodowych przy ul. Brzeskiej. W czasie uroczystości prezydent Michał Litwiniuk wręczył...

Kolejna inwestycja z Budżetu Obywatelskiego
2020-10-16

Prezydent Michał Litwiniuk podpisał z prezesem firmy DROGI MOSTY panem Bogdanem Szewczakiem umowę na budowę ścieżki rowerowej przy ulicy Akademickiej - I etap. Inwestycja obejmuje:...

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.