Aktualności
Ogłoszenie o naborze kart zgłoszeń do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022
2022-01-20

Gmina Miejska Biała Podlaska przystąpiła do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej. Wsparcie w ramach Programu finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Rozpoczęcie realizacji Programu planowane jest po zawarciu umowy z Wojewodą Lubelskim w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego. Termin realizacji Programu upływa w dniu 31 grudnia 2022 roku.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- osobami posiadającymi:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).
poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna ubiegającego się o przyznanie usług opieki wytchnieniowej, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

Gmina przyznaje usługi opieki wytchnieniowej na podstawie adresu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Gmina przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu. Gmina/powiat w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która:
- ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub
- wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub
- stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM (stanowiącej załącznik nr 7 do Programu), którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji), wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną. Nie jest to dokument obowiązkowy, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

 Program będzie realizowany w następujących formach:
- świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
  1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  2. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy.
- świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
 1. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane w formie: „w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu”, mogą świadczyć:
- osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2022, stanowiącej załącznik nr 8 do Programu) lub
- osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:
- 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego oraz
- 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Limit, o którym mowa wyżej, dotyczy również:
- więcej niż jednego opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedną osobą niepełnosprawną,
- opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę dla więcej niż 1 osoby niepełnosprawnej.

Usługi opieki wytchnieniowej dla opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną muszą być realizowane w tym samym czasie, z zastrzeżeniem zapewnienia indywidualnego wsparcia.

Maksymalna długość nieprzerwanego świadczenia usług w formie pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00 – 22.00.

Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej powinien być uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.

Usługi opieki wytchnieniowej są realizowane na rzecz osoby niepełnosprawnej i wskutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodziny osoby niepełnosprawnej.

Gmina/powiat kwalifikuje do przyznania/przyznaje usługi opieki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu.

Gmina/powiat umożliwi osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny/opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności samodzielny wybór:
- osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej,
- miejsca, o którym mowa w Programie w dziale V ust. 5 pkt 1 lit. c oraz ust. 5 pkt 2 lit. c, z zastrzeżeniem, iż wskazane miejsce otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu.

Usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu. Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania/pobytu uczestnik Programu składa do gminy /powiatu oświadczenie o wcześniejszym korzystaniu z usług opieki wytchnieniowej.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu.

Osoba potrzebująca wsparcia w postaci usług opieki wytchnieniowej składa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24, 21-500 Biała Podlaska lub pocztą tradycyjną:
- kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022,
- kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/ o niepełnosprawności,
- klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych,
- oświadczenie członka rodziny lub opiekuna, ubiegającego się o przyznanie usług opieki wytchnieniowej, o zamieszkiwaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowaniu całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną,
- kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali  FIM (nieobowiązkowo).

w terminie do dnia 28 stycznia 2022 r.

Po upływie ww. terminu karty zgłoszenia będą przyjmowane/rozpatrywane wg kolejności,  do wyczerpania limitu godzin/dni przewidzianych do realizacji w poszczególnych formach Programu.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24, 21-500 Biała Podlaska, pokój nr 4, nr telefonu: 83 344 46 14,  83 341 64 55.

Do pobrania:

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Klauzula informacyjna w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Oświadczenie członka rodziny lub opiekuna, ubiegającego się o przyznanie usług opieki wytchnieniowej, o zamieszkiwaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowaniu całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM

Pozostałe artykuły

8. miejsce Białej Podlaskiej w rankingu „Miejsca edukacyjnych szans 2020–2021”
2022-06-23

Tuż przed zakończeniem roku szkolnego chcemy się pochwalić wysokim, 8. miejscem wśród miast na prawach powiatu, jakie zajmuje Biała Podlaska w rankingu pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA „Miejsca edukacyjnych szans 2020–2021”.

Wspaniałe wieści na zakończenie roku artystycznego! Bialski Piksel z nagrodami!
2022-06-22

IX Ogólnopolski Przegląd Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci "Oko Kalejdoskopu" w Poznaniu obfitował w sukcesy naszych młodych filmowców z Pracowni Grafiki Komputerowej PIKSEL działającej w Bialskim Centrum Kultury.

Wakacyjne Koncerty na Placu Wolności
2022-06-21

Wakacyjne Koncerty na Placu Wolności w Białej Podlaskiej odbywają się już od wielu lat! W każdy wakacyjny piątek będziemy mieli możliwość posłuchać różnorodnej muzyki, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Zaczynamy już 1 lipca gdzie zagra zespół Gutter Sirens.

Kolejna wygrana Chwilki!
2022-06-21

Zespół wokalny Chwilka działający w Klubie Kultury Piast Bialskiego Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej zajął pierwsze miejsce w finale Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Bajkowej Łęczna 2022.

Remont na ul. Podmiejskiej
2022-06-20

Informujemy, że w związku z trwającymi pracami polegającymi na układaniu warstwy ścieralnej na ulicy Podmiejskiej w Białej Podlaskiej, od dnia 20.06.2022 r. ulica zostanie zupełnie wyłączona z ruchu pojazdów.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

OSTRZEŻENIA
dla mieszkańców