Aktualności
Ogłoszenie o naborze kandydatów do prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka w Białej Podlaskiej
2023-05-30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej poszukuje kandydatów do prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Kolejowej 21 w Białej Podlaskiej.

Rodzinny Dom Dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

Wymagania niezbędne:
- zapewnią opiekę dla min. 6 dzieci oraz pełnoletnich wychowanków pozostających w rodzinie zastępczej;
- dają rękojmie należytego sprawowania pieczy zastępczej;
- nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest
im ograniczona ani zawieszona;
- wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
- nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych;
- są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem  lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawiona przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologa oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
- przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- zapewnią zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb w tym:
* rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
* właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
* wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
- nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
- nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Wymagania pożądane:
- ważne zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia szkolenia oraz spełnienia warunków, o których mowa w art. 42 ust. 1-2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- doświadczenie w pracy z dziećmi w pieczy zastępczej, np. jako rodzina zastępcza, prowadzenie rodzinnego domu dziecka, wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej;
- posiadanie wiedzy specjalistycznej z zakresu pedagogiki opiekuńczo – resocjalizacyjnej, psychologii, pracy socjalnej;
- znajomość przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- samodzielność w podejmowaniu decyzji;
- umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych;
- komunikatywność i kreatywność.

Zakres wykonywanych zadań:

- Zabezpieczenie całodobowej opieki i wychowania nad wychowankami przebywającymi w rodzinnym domu dziecka, w szczególności:
* traktowanie dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
* zapewnienie dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
* zapewnienie kształcenia, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
* zapewnienie rozwoju uzdolnień i zainteresowań,
* zaspakajanie potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych oraz      religijnych,
* zapewnienie ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencję w życie prywatne dziecka,
* umożliwienie kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.
- Współpraca ze szkołami oraz innymi instytucjami w zakresie spraw dotyczących poszczególnych wychowanków.

Warunki realizacji zadania:
Prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka będzie wykonywane na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz na podstawie umowy użyczenia lokalu.

Wymagane dokumenty:
- wniosek o zawarcie umowy na prowadzenie rodzinnego domu dziecka;
- opis dotychczasowych doświadczeń związanych z pieczą zastępczą oraz uzasadnienie motywacji do prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
- świadectwo ukończenia szkolenia;
-  oświadczenie kandydatów, że nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
- oświadczenie kandydatów, że wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
- oświadczenie kandydatów, że nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych;
- oświadczenie kandydatów, że nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
- zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzające zdolność do sprawowania opieki nad dziećmi;
- opinia o posiadaniu predyspozycji i motywacji do prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawiona przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologa oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
- zaświadczenia o ukończeniu dodatkowych szkoleń przez kandydatów – w przypadku posiadania.

Termin i miejsce składania dokumentów:
- Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać :
* osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, ul. Piłsudskiego 24 lub,
* pocztą na adres w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Piłsudskiego 24, 21-500 Biała Podlaska 12 czerwca 2023 roku do godziny 15:00. W przypadku przesłania pocztą liczy się data nadania przesyłki. Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu 83 344 70 31.
- Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
- Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
- Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie www.mopsbp.bip.gov.pl
- MiejskiOśrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zastrzega sobie prawo unieważnienia rekrutacji w części lub w całości z ważnych przyczyn.
- W przypadku nierozstrzygnięcia/unieważnienia rekrutacji złożone dokumenty są wydawane ich nadawcom lub komisyjne zniszczone.

 

Pozostałe artykuły

Znamy zwycięzców ósmej edycji budżetu obywatelskiego Białej Podlaskiej
2023-09-21

Z 12 projektów biorących udział w głosowaniu, na terenie miasta Biała Podlaska zostanie zrealizowanych 8 inicjatyw:

30 - lecie Domu Pomocy Społecznej w Kozuli
2023-09-21

Dom Pomocy Społecznej w Kozuli ma 30 lat, a Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Stokrotka” – 20. Z okazji tych jubileuszy prezydent Michał Litwiniuk złożył życzenia i podziękowania na ręce pani dyrektor Anny Skerczyńskiej.

Inauguracja prac Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej
2023-09-21

Prezydent Michał Litwiniuk zainaugurował pracę nowego Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej.

Uwaga !!! Zmiana terminu miodobrania zapraszamy 20 września do Małpiego Gaju
2023-09-18

Uwaga !!!  Zmiana terminu miodobrania zapraszamy 20 września do Małpiego Gaju

Święto Lotnictwa i 100-lecie utworzenia Podlaskiej Wytwórni Samolotów
2023-09-18

Święto Lotnictwa i 100-lecie utworzenia Podlaskiej Wytwórni Samolotów, która miała istotne znaczenie w kształtowaniu bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej w tym naszego miasta - piękne święto za nami.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

OSTRZEŻENIA
dla mieszkańców