Aktualności
Rekrutacja elektroniczna uczniów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto na rok 2021/2022
2021-02-16

 

Pierwszy raz w naszym mieście rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych odbędzie się z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Przed podjęciem decyzji o wyborze szkoły podstawowej, każdy z Państwa będzie mógł zapoznać się z ofertą zamieszczoną na stronie internetowej wybranej placówki. Aby ułatwić Państwu dostęp do wszystkich placówek, w dalszej części materiału informacyjnego, zamieszczamy aktywne adresy internetowe szkół podstawowych (kliknięcie na adres powoduje otwarcie strony z ikonką rekrutacji). Corocznie doskonalimy miejską ofertę edukacyjną, by w proponowanym standardzie kształcenia i opieki, oprócz dbałości o wiedzę i umiejętności, stwarzać uczniom sprzyjające warunki do zabawy, nauki oraz dbać o ich bezpieczeństwo.

Do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane są:

  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym;
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Przedstawiamy Państwu informację na temat zasad prowadzonego naboru na rok szkolny 2021/2022.

W dniach od 22 lutego 2021 r. godz. 8.00 do dnia 12 marca 2021 r. godz. 15.00. rodzice/opiekunowi prawni zgłaszają dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie pierwszej w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Zgłoszenia dziecka można dokonać przez:

  1. system elektroniczny, lub
  2. pobierając druk z sekretariatu, strony internetowej szkoły.

Formularz zgłoszenia dziecka obwodowego będzie dostępny do wypełnienia po uruchomieniu strony internetowej dostępnej pod adresem:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

Obwody publicznych szkół podstawowych reguluje
Uchwała  Nr V/38/19 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 11 marca 2019 r.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do innej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Biała Podlaska uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022.

Kryteria rekrutacji

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone uchwałą nr XXVII/37/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 31 marca 2017 r.:

1) kandydat mieszka na terenie miasta Biała Podlaska – 150 punktów;
2) starsze rodzeństwo kandydata uczy się w szkole pierwszego wyboru – 30 punktów;
3) kandydat ukończył oddział przedszkolny w szkole pierwszego wyboru - 20 punktów;
4) miejsce pracy rodziców / opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły pierwszego wyboru  – 17 punktów;
5) krewni wspierający wychowanie kandydata mieszkają w obwodzie szkoły pierwszego wyboru - 13 punktów.

Rekrutacja krok po kroku

Link do systemu rekrutacji będzie również dostępny na każdej stronie publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez miasto Biała Podlaska. Rodzice będą zobowiązani do podania krok po kroku danych zgodnie z formularzem wniosku i wybrania maksymalnie trzech szkół podstawowych wg własnych preferencji po zapoznaniu się z pełną ofertą placówek.

System rekrutacji zostanie uruchomiony dnia 15 marca 2021 roku o godz. 8.00.

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały kłopoty w obsłudze systemu otrzymają pomoc w wybranej placówce. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.

 Sposób dostarczenia wniosku:

  • wypełniony wniosek wraz z załącznikami będzie można podpisać cyfrowo używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego - nie będzie wtedy potrzebna osobista wizyta w placówce, lub
  • w przypadku nieposiadania podpisu cyfrowego wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami (dokumentami i  oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) należy dostarczyć do szkoły podstawowej pierwszego wyboru.

W dniach od 9 kwietnia od godz. 13.00 do 14 kwietnia do godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do szkoły podstawowej do której dziecko zostało zakwalifikowane poprzez:

1) w przypadku posiadania podpisu cyfrowego w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, lub
2) wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty placówki, lub
3) wysyłając potwierdzenie pocztą, lub
4) bezpośrednio w placówce.

 Z uwagi na ograniczenia epidemiczne zaleca się potwierdzenie woli w punktach 1-3.

Wyniki postępowań rekrutacyjnych będą dostępne na po zalogowaniu na konto rodzica w elektronicznym systemie rekrutacji, na stronach internetowych oraz bezpośrednio w szkołach.

Oferta edukacyjna

Szkoła Podstawowa

lokalizacja

nr telefonu

strona internetowa

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Stanisława Brzóski w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 

ul. Narutowicza 41

83 341 64 75

83 341 64 76

sp1.platerka.pl

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 

ul. Akademicka 8

83 341 67 65

83 341 67 66

sp2-biala-podlaska.eu

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Konopnickiej

ul. Sportowa 7

83 341 67 95
83 341 67 96
83 341 64 21

sp3-bialapodlaska.pl

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Kornela Makuszyńskiego

ul. Moniuszki 36

83 341 67 91

sp4bp.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Jana Kochanowskiego
w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Sidorska 30

83 343 37 67

szp5.pl

Szkoła Podstawowa nr 6
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza

ul. Leszczynowa 16

83 341 67 48
83 341 67 37

sp6micek.pl

Szkoła Podstawowa nr 9
im. Świętej Jadwigi Królowej
w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej

ul. Zygmunta Augusta 2

83 341 67 10
83 341 67 99

szkpodst9.pl

 

Harmonogram rekrutacji

Terminy postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Biała Podlaska

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych wniosku w szkole pierwszego wyboru o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15 marca 2021 r.
od godz. 8.00

do

30 marca 2021 r.
do godz. 15.00

4 maja 2021 r.od godz. 8.00

do

13 maja 2021 r.
do godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.)

31 marca 2021 r.

do

7 kwietnia 2021 r.

14 maja 2021 r.

do

20 maja 2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

9 kwietnia 2021 r. godz. 13.00

24 maja 2021 r.

godz. 13.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli zapisu dziecka do szkoły, do której zostało zakwalifikowane, w postaci złożenia oświadczenia.

9 kwietnia 2021 r.
od godz. 13.00

do

14 kwietnia 2021 r.
do godz. 15.00

24 maja 2021 r. godz. 13.00

do

26 maja 2021 r.
do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej szkoły podstawowej

16 kwietnia 2021 r. godz. 13.00

28 maja 2021 r.
godz. 15.00

Pozostałe artykuły

Jubileusz 50-lecia małżeństwa
2021-05-04

Małżonkowie, którzy wspólnie przeżyli 50 lat mogą złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego wniosek o przyznanie przez Prezydenta RP medalu za długoletnie pożycie małżeńskie.

Rusza samorządowy Punkt Szczepień Powszechnych przeciwko COVID-19 w Białej Podlaskiej
2021-04-30

Miasto Biała Podlaska utworzyło samorządowy Punkt Szczepień Powszechnych przeciwko COVID-19

Biała Podlaska otrzymała kolejne wsparcie ze środków UE
2021-04-28

W dniu 26 kwietnia br. prezydent miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk wraz z panią skarbnik Martą Mirończuk podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie umowę na dofinansowanie w wysokości 2,4 mln zł,  dzięki któremu zostanie zrealizujowany projekt pt. „Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska - II etap”.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.
2021-04-28

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej rozpoczął przyjmowanie kart zgłoszeń do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Sukcesy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury w Białej Podlaskiej
2021-04-28

Uczniowie Technikum Budownictwa w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Białej Podlaskiej, mimo wielu ograniczeń związanych z sytuacją epidemiologiczną, ciągle podnoszą swą wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności w zakresie budownictwa. Ma to odzwierciedlenie w sukcesach, jakie ostatnio odnieśli rywalizując z innymi  szkołami o tym profilu w okręgu lubelskim.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

OSTRZEŻENIA
dla mieszkańców